Edukacja teatralna

Teatr to miejsce wyjątkowe. Oddziałuje tak na dorosłych jak i na dzieci...
Teatr poza kształtowaniem wrażliwości artystycznej wnika głęboko w sferę emocjonalną i uczuciową odbiorców.

Ale jakimi odbiorcami teatru jesteśmy my dorośli w porównaniu z dziećmi?

Edukacja teatralna w przedszkolu

Teatr tworzony dla dzieci i przez dzieci to doskonała forma edukacji w wieku przedszkolnym. Teatr będący syntezą sztuk stwarza możliwość posługiwania się różnymi formami artystycznymi. Wartości płynące z działań artystycznych, przenoszone na dzieci to główny cel pracy nauczycieli oraz instruktorów teatralnych. Dzieci reagujące w sposób spontaniczny na sytuacje wykreowane przez pedagogów są niezwykle chłonnym odbiorcą podejmowanych działań.

Okres przedszkolny jest dynamicznym okresem rozwoju dziecka zarówno pod względem fizycznym jak i osobowościowym. Edukacja teatralna zapewnia skuteczną drogę do właściwego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci. Uczy słuchania i poprawnego wysławiania się, uczy współdziałania w grupie. Rozwija twórczą wyobraźnię oraz stwarza możliwości podpatrywania innych dzieci w zabawie przez co dziecko oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. Pozwala na odnajdywanie własnych talentów, rozwija uczuciowość oraz kształtuje wrażliwość, uspołecznia i dąży do eliminacji egocentryzmu.

Kierując się powyższymi przesłankami oraz wizją naszego przedszkola promującego wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiłam zastosować formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich jego sferach.